Kompositionstävling

Runebergskören BSB utlyser en kompositionstävling med anledning av körens 100-årsjubileum

OBS! Tävlingstiden tog slut 30 augusti 2021, vi tackar alla som har skickat in bidrag! Nu ska juryn och kören gå igenom verken så vi får fram en vinnare. Pristagarna informeras om resultatet inom år 2021.

Runebergskören BSB rf är en manskör som verkar i östra Nyland och består av cirka 50 aktiva sångare. Medlemmarna är ambitiösa amatörmusiker i olika åldrar och kören försöker hålla sig med en bred repertoar. Även om Runebergskören har som sin speciella uppgift att stimulera intresset för J.L. Runebergs diktning och tradition, ger sig kören gärna i kast med musik av modernt, populärt och rytmiskt snitt.

Inför sitt 100-årsjubileum år 2023 utlyser Runebergskören en kompositionstävling med målet att ge upphov till nya, inspirerande kompositioner för manskör.

Bidragen ska vara juryn tillhanda senast den 30 augusti 2021. En sammanlagd prissumma på 6 500 euro fördelas mellan pristagarna.

Tävlingsregler

1. Tävlingen är en öppen kompositionstävling.

2. Tävlingsbidraget kan utgöras av en sång eller av en helhet bestående av två eller flera sånger.

3. Kompositionens totala längd får inte överskrida 8 minuter. Det inlämnade verket skall vara slutligt material.

4. Kompositionen eller delar av den får inte vara tidigare publicerade (noter, inspelning) och får inte publiceras eller framföras på annat håll före den 1 januari 2024.
Runebergskören förbehåller sig rätten till de premierade bidragen fram till slutet av år 2024. Dessutom förbehåller sig Runebergskören rätten att få göra den första inspelningen av de premierade bidragen.

5. Kompositionen, i det fall den bygger på lyrik, görs till en valfri, svensk text, gärna med natur- eller miljötema. Kompositören ska ha tillstånd att använda all text som eventuellt ingår.

6. Verket ska vara skrivet för manskör a cappella och kan innehålla vokala solistavsnitt (för en till två solister) men kören ska ha en framträdande roll i kompositionen.

7. Tävlingsarrangören har rätt att ta kopior av verket åt tävlingens domare, samt åt koristerna när kören ska öva in musiken.

8. Tävlingsjuryn består av:
Lena von Bonsdorff, Henrik Wikström, körens dirigent Teppo Salakka, Felix von Willebrandt, Eric-Olof Söderström och Kjell Adolfsson.
Som juryns sekreterare fungerar Mika Kosunen.

9. Tävlingsbidraget, som inte returneras, ska vara juryn tillhanda senast den 30 augusti 2021. Kompositionen lämnas in under pseudonym i pdf-format per e-post till adressen kompositionstavling@runebergskorenbsb.fi. I mejlet ska ingå kompositionens namn, pseudonym och kontaktuppgifter. Alternativt postas bidraget anonymt under adress: Runebergskören BSB rf, c/o Mika Kosunen, Lärkträdsvägen 6, 06750 Tolkis. Bidraget ska åtföljas av ett slutet kuvert som innehåller kompositören/kompositörernas namn och kontaktuppgifter. En försäkran om rätt till användning av eventuell text skall bifogas i bägge fallen.

10. Bland bidragen väljer juryn den segrande kompositionen, som uruppförs (eventuellt framförs också övriga bidrag som premierats) av Runebergskören i samband med 100-årsjubileet år 2023. Juryn premierar de bästa verken med en sammanlagd prissumma på 6 500 euro. Juryn beslutar om fördelningen av prissumman mellan bidragen.

11. Pristagarna får information om resultatet i tävlingen senast den 31 december 2021. I samband med uruppförandet offentliggörs namnen på alla pristagare

 

Om man har frågor om tävlingen kan man vända sig till Mika Kosunen på adressen kompositionstavling@runebergskorenbsb.fi.